Σκοπός

Kατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών είχαμε δύο επιδημίες γρίπης Η1Ν1. Η πρώτη επιδημία διήρκεσε από τον Οκτώβριο 2009 μέχρι τον Ιανουάριο 2010 (SI) και η δεύτερη από Ιανουάριο έως Απρίλιο 2011(S2). Σκοπός της μελέτης ήταν να συγκριθούν τα χαρακτηριστικά των ασθενών που έπασχαν από ιογενή λοίμωξη αναπνευστικού, σε πόσους εκτελέστηκε ένα γρήγορο τεστ γρίπης, τον αριθμό των γριπών και το ποσοστό νοσηλείας σε νοσοκομείο μετά από μια κατ’ οίκον επίσκεψη από τους SOS Ιατρούς, ένα δίκτυο ειδικευμένων ιατρών που πραγματοποιούν κατ’ οίκον επισκέψεις στην Αθήνα.

Υλικό & Μέθοδοι

Διεξαγάγαμε μια προοπτική μελέτη σχετικά με τους ασθενείς που εμφάνισαν οξεία λοίμωξη αναπνευστικού από 10/2009-04/2011. Αναλύσαμε στοιχεία από τη βάση δεδομένων μας και συγκρίναμε τα χαρακτηριστικά των ασθενών, την έκβαση και τα ποσοστά εισαγωγής σε νοσοκομείο και για τις δύο επιδημίες γρίπης.

Αποτελέσματα

Οι SOS Ιατροί εκτέλεσαν συνολικά 13386 κατ’ οίκον επισκέψεις κατά την περίοδο (S1) και 2439(18,2%) ασθενείς διεγνώσθησαν με ιογενή λοίμωξη αναπνευστικού έναντι 2464(16,8%) σε σύνολο 14653 ασθενών για την περίοδο (S2). Την περίοδο (S1) 1025 ασθενείς (42%) εξετάστηκαν για γρίπη με τη χρήση ενός γρήγορου τεστ POC και οι 330 (31,9%) βρέθηκαν θετικοί, ενώ για την περίοδο(S2) 669(27,2%) εξετάστηκαν με το γρήγορο τεστ POC και οι 204(30,5%) βρέθηκαν θετικοί.

Περισσότερες γυναίκες και νέοι ενήλικες (15-40) διεγνώσθησαν με λοίμωξη αναπνευστικού τύπου γρίπης

Από τους 330 ασθενείς με γρίπη κατά την περίοδο S1 μόνο 8 (2,4%) εισήχθησαν σε νοσοκομείο, ενώ 6 από τους 204(2,9%) της περιόδου S2 που είχαν διαγνωσθεί με γρίπη. Σε 301 από τους 504(60%) ασθενείς με γρίπη χορηγήθηκε oseltamivir.

Συμπέρασμα

Τα στοιχεία μας καταδεικνύουν ότι δεν υπήρξε σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο επιδημιών γρίπης H1N1v που εκδηλώθηκαν κατά την περίοδο 10/2009-04/2011, λαμβάνοντας υπ’ όψιν μας την έκβαση του ασθενούς και το ποσοστό εισαγωγής σε νοσοκομείο, το οποίο ήταν μικρό.

Θεόδωρος Σπυρόπουλος, Ρόδης Διονύσης, Σαλπιγκτής Ιωάννης, Σπυρίδων Μπάρμπας, Γεώργιος Θεοχάρης